„Mercy Street“ este primul lung metraj 3D, realizat cu o tehnică de animaţie 100% românească

Coccolino si BurriconePREMIERĂ ISTORICĂ ÎN ANIMAŢIA AUTOHTONĂ: „Mercy Street“ este primul lung metraj 3D, realizat cu o tehnică de animaţie 100% românească
După patru ani de investiţii şi muncă susţinută, compania de producţie Opal Production a finalizat filmul „Mercy Street”, primul lung metraj 3D realizat în România, cu o tehnică de animaţie stereoscopică 100% autohtonă, concepută de Ştefan şi Alexandru (Ducu) Buzea, regizorul, respectiv creatorul şi animatorul personajelor filmului.
O parte din fondurile de producţie a filmului au fost asigurate de Centrul Naţional al Cinematografiei în urma câştigării conscursului de scenarii, o altă parte au fost asigurate de fonduri europene pe creaţie, iar cea mai mare parte de producătorul filmului, Radu Nicolae.  Filmul are o durată de 74 de minute, iar actorii Cristi Iacob, Ionuţ Grama, Marius Stănescu şi Vlad Rădescu şi-au împrumutat vocile pentru a da viaţă personajelor.

Filmul cu scenariu premiat – produs cu fonduri CNC, fonduri europene şi investiţii Opal Production
„Mercy Streetˮeste poveste a unui băiat de 10 ani, Lorenz, care descoperă un pasaj spre o lume secretă aflată sub lumea noastră, care îl va duce într-o mare aventură. Scopul acestei aventuri este de a salva muzica lumii din mâinile maleficului Marcus, care vrea să o folosească pentru a deveni nemuritor.
Scenaristul Alex Bordeanu a câştigat în 2010 primul loc la concursul CNC cu scenariul „Mercy Street”, care a devenit în prezent primul lungmetraj 3D realizat în România.
„Filmul a fost făcut cu multe hopuri în finanţare. În prima fază, ne-am bazat pe fonduri obţinute de la CNC, dar acestea nu au reprezentat decât un maxim de 25 %. Au venit în ajutor agenţiile de publicitate, fondurile europene, diferiţi prieteni, care au ajutat cum au ştiut ei mai bine. Pe parcursul producţiei, ne-am confruntat cu tot felul de probleme nebănuite şi neanticipate. Spre exemplu, la mijlocul producţiei, am schimbat softul, ceea ce a necesitat convertirea tuturor imaginilor. Ca să nu vorbim de fluctuaţiile de curent electric, care nu pot fi în totalitate absorbite de UPS-uri şi care îţi dau scurte fotograme negre pe imagine. Singurul lucru pe care îl poţi face este să reiei tot cadrul la procesat.
Mai mult, în România nu există o infrastructură adecvată creării unui film de desen animat. De exemplu, sunetul pentru animaţie este mult mai complex şi mai creativ decât sunetul pentru un film artistic obişnuit, dar nu sunt studiouri la care să poţi apela pentru a avea oferte concurente”, precizează Radu Nicolae, administratorul companiei Opal Production şi producătorul filmului.
Tehnica de animaţie concepută de fraţii Ştefan şi Alexandru (Ducu) Buzea
Regizorul Ştefan Buzea şi fratele său, Alexandru (Ducu) Buzea, creatorul şi animatorul personajelor din „Mercy Street”, ambii cu o experienţă de peste 25 de ani în domeniu, au folosit o tehnică proprie de animaţie, inventată chiar de ei.
Construcţia vizuală a filmului de animaţie „Mercy Street” se bazează pe o tehnică originală de detaşarea animaţiei în perspectivă. Această abordare foloseşte principiul tehnicii de filmare multiplan şi oferă suportul perfect pentru a obţine efectul de stereoscopie care transformă acest film într-unul 3D. Personajele şi decorurile sunt animate clasic 2D, iar ulterior, prin acestă tehnică, de definesc între personaje şi elemente din decor, ceea ce ajută la crearea imaginii stereoscopice şi efectului 3D.Afis Mercy Street Film mic
„Fiecare element sau obiect de decor a fost desenat clasic, în 2D, apoi importat într-un program 3D (Autodesk Maya), unde este plasat în perspectivă, apoi fiecare element este texturizat într-un program 2D de prelucrare imagine (Adobe Photoshop) folosindu-se tableta grafică. Astfel dispuse în acest spaţiu 3D, elementele sau obiectele vor recompune decorul generând perspectivă, construcţia multiplan, iar apoi stereoscopia,” explică Alexandru (Ducu) Buzea.
Filmul „Mercy Street“ se lansează în aprilie în cinematografele din Bucureşti şi din ţară.
Pentru mai multe infromaţii, vă rugăm să accesaţi site-ul www.mercystreetfilm.ro,  iar pagina www.facebook.com/mercystreet.themovie vă aşteaptă cu aplicaţia Mercy Street, un joc educativ cu cele două personaje Burricone și Coccolino, două pisici simpatice, poznașe şi vorbitoare.
Lumea Mercy Street

HISTORIC FIRST IN ROMANIAN ANIMATION: “Mercy Street” is the first 3D animationfeaturefilm, made with a 100% Romanian technique
After four years of big investments and hard work, Opal Production studio completed “Mercy Street” movie, the first 3D animationfeature made in Romania with astereoscopic animation technique, 100% autochthonous, developed by Ştefan andAlexandru (Ducu) Buzea, the film director and respectively the character designer and animator.
A part of the film productionfunds were provided by the National Center of Cinematography after winning the screenplay competition, another part was provided by European funds for creativity, and the most part – by the film’s producer, Radu Nicolae. The film lasts 74 minutes, and the actors Cristi Iacob, Ionuţ Grama, Marius Stănescu and VladRădescu used their voices to give life to the characters.
The film with an award-winning screenplay was produced withNCC funds, European funds and Opal Production investments
“Mercy Street” is the story of a 10 year old little boy, Lorenz, who discovers a secret passage to a secret world beneath our world, which will take him into a great adventure meant to save the music of the world from the hands of evil genius Marcus, who wants to use it to gain immortality.
The screenwriter Alex Bordeanu won the first place at the contest NCC in 2010, with the“Mercy Street” script, which has now become the first 3D animation feature film made in Romania.
“The film was made with a lot of difficulties in funding.In the first phase, we relied on the funds obtained from the National Centre of Cinematography, but they represented only a maximum of 25%. Advertising agencies, European funds, various friends came to help and they helped as they knew better.
All sorts of unexpected and unanticipated problems occurred during production.For example, in the middle of production, we changed the software, which required the conversion of all images. Not to mention the fluctuations in electricity, which can’t be fully absorbed by UPSpower systems and give us short black photograms on pictures. The only thing you can do is to get through the entire frame processing all over again.
Moreover, there is no adequate infrastructure for developing an animation feature film. For example, the sound for animation is much more complex and creative than the sound for a usual film, but there are no studios you can call to have competing offers,”says Radu Nicolae, the owner ofOpal Production studio and the film’s producer.
The animation technique developed by Ştefan and Alexandru (Ducu) Buzea
The director Ştefan Buzea and his brother, Alexandru (Ducu) Buzea, character designer and animator of “Mercy Street”, both with an experience of over 25 years in the field, used a unique animation technique, created by them.
The visual construction of “Mercy Street” animation film is based on in-perspective detachment of animation. This technique uses the principle of multiplan shooting and provides the perfect support to get the stereoscopic effect that turn this movie into a 3D stereoscopic movie.
“Each item or object in the movie setting was drawn in the 2D classic style, and then imported into a 3D software (Autodesk Maya), where is placed in perspective, thaneach object or element is texturized in a 2D image processing software (Adobe Photoshop) using a graphic tablet. Thus arranged in the 3D space, the items or objects of settings recompose the scenery generating perspective, multiplan construction and then stereoscopy”, explains Alexandru (Ducu) Buzea.
“Mercy Street” is released in theatres in April, in Bucharest and in the country.
For more information on the film and the production team, please visit www.mercystreetfilm.ro, and the Facebookpage www.facebook.com/mercystreet.themovie awaits you with the Mercy Streetapplication, an educational game with two characters, Burricone and Coccolino, two cute, mischievous and speakingcats.